ruhsal güçleri geli?tirme teknikler (ebook) 2789785900818
  • Comenzar a leer

RUHSAL GÜÇLERI GELI?TIRME TEKNIKLER EBOOK


Valora este libro

$43.55

$41.37

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 2789785900818
?ç potansiyel gücünüzü ortaya ç?kartmaya yönelik uygulayaca??n?z pratik metotlarla, ya?am içinde büyük bir etkinli?e sahip olabilir ve ya?am?n?z? iste?inize ba?l? olarak yönlerdirebilirsiniz...'Duygular D??? Alg?lamalar?n?z'? geli?tirebilir ve istenmeyen streslerlerinizi de yenebilirsiniz...Ayr?ca 'Dü?ünce Gücü'nüzden de azami uygulanabilir metotlara 'ihtiyac?n?z bulunmaktad?r...??te bu kitap, size bunlar? veriyor...Kitaptaki metotlar? uygulayarak, günlük ya?am?n?zda sezgilerinizin h?zla geli?ti?ine ?ahit olacaks?n?z... Alt?nc?duyunuzu siz de geli?tirebilirsiniz... Hatta di?er Duyular D??? Alg?lamalar?'n?z? da...Örne?in: Konsantrasyon, Telepati, Durugörü, Kehanet, Psikometri, Durui?iti, Astral Seyahat, Telekinezi, ?pnoz, Manyetizm, ?ifac?l?k ve di?erleri...'Gev?eme Egzersizleri' size yepyeni bir denge ve uyum sa?lama yetene?i kazand?racak... Kaybetti?iniz enerjilerinizi k?sa sürede toplayabileceksiniz. Böylelikle daha güçlü, daha enerjik ve daha sa?l?kl? olacaks?n?z...Bu metotlar % 100 ba?ar? sa?layacakt?r...Her ?ey size ba?l?... Yeter ki bu i? için biraz zaman ay?r?n...2000'li y?llarda bunlara çok ihtiyac?n?z olacak...

Inseparables, comprar "RUHSAL GÜÇLERI GELI?TIRME TEKNIKLER (EBOOK)" junto con:

Opiniones "RUHSAL GÜÇLERI GELI?TIRME TEKNIKLER (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate