nostradamus ve türkiye'nin gelece?i (ebook) 9786054182008
  • Comenzar a leer

NOSTRADAMUS VE TÜRKIYE'NIN GELECE?I EBOOK


Valora este libro

$54.49

$51.77

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054182008
Hemen hemen hepimizin, ülkemiz hakk?nda ve gelece?imiz hakk?nda bir tak?m endi?eleri var ve bunu çe?itli ?ekillerde dile getiriyoruz. Kimimiz her ?eyi e?itimin eksikli?inde ararken, kimimiz olumsuz geli?meleri adalet yoksunlu?una ba?l?yoruz. Kimimiz 'her ?eyi kendimizde arayal?m' derken, kimimiz de 'd?? güçlerin oyunu' cümlesini çok s?k kullan?yoruz.Ancak bütün bu kli?e kelimeler a??zlarda dola??rken dünya ve Türkiye bir yerlere do?ru gidiyor. Peki bu gidi?in neresi oldu?unu tahmin edebiliyor muyuz? Ya da bu gidi?i yönlendirebiliyor muyuz?Elinizdeki kitap, gerçekle?ti?i tespit edilen yüzlerce kehaneti olan ve y?llard?r dünyan?n gündeminden dü?meyen NOSTRADAMUS'un,ürkiye'nin bu günü ve gelece?i ile ilgili kehanetlerinin bir derlemesidir. Bu derleme, nerede oldu?umuzun ve nereye do?ru gitmekte oldu?umuzun NOSTRADAMUS'un gözüyle bir foto?raf?n? çekiyor.

Inseparables, comprar "NOSTRADAMUS VE TÜRKIYE'NIN GELECE?I (EBOOK)" junto con:

Opiniones "NOSTRADAMUS VE TÜRKIYE'NIN GELECE?I (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate