k?yamet alametleri (ebook) 2789785902928
  • Comenzar a leer

K?YAMET ALAMETLERI EBOOK


Valora este libro

$43.66

$41.48

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 2789785902928
Yay?nlamak için 2000'li y?llar? bekledi?imiz ve S?n?r Ötesi Yay?nlar?'n?n temel yap?tlar?ndan biri olan bu kitab? sonunda sizlere ula?t?rm?? bulunuyoruz. - K?yamet ve Tufan'?n ön belirtileri nelerdir?.. - Gittikçe yo?unla?an do?al afetlerin fiziksel ve metafiziksel anlamlar? nedir?.. - Nostradamus'tan, Edgar Cayce'ye kadar pekçok ünlü kahinin 2000'li y?llarla ilgili söyledikleri nas?l gerçekle?iyor?... - Dinlerde sözü edilen k?yametin neresindeyiz?... - Onbinlerce y?l önce eski uygarl?klar? yokeden büyük tufan?n bir benzeri yeniden ya?anacak m??.. - Kozmik etkiler yeryüzünü nas?l etkiliyor?.. - UFO'lar fay hatlar? üzerinde neler yap?yor?..Beklenen büyük depremler, Atlantis'in su yüzüne yükseli?i, Dünya'n?n küresel ?s?nmas?n?n sonuçlar?, Dünya'n?n eksenindeki de?i?imler, k?talar?n yer de?i?tirmeleri, iklimlerin de?i?imleri, güne? tutulmalar?n?n yerküre üzerine olan etkisi, deniz seviyelerindeki yükseli?in ürküten boyutlar? vs...??te, bu ve buna benzer daha pekçok konunu tüm aç?kl???yla ele al?nd??? kitab?n içeri?i; "binlerce y?ll?k gizli - ezoterik bilgiler"in ?????nda ve en son bilimsel verilere dayan?larak haz?rlanm??t?r... ?lgiyle okuyaca??n?z? dü?ünüyoruz...

Inseparables, comprar "K?YAMET ALAMETLERI (EBOOK)" junto con:

Opiniones "K?YAMET ALAMETLERI (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate