kürt siyasal hareketlerinin s?n?fsal analizi (ebook) 2789785964650
  • Comenzar a leer

KÜRT SIYASAL HAREKETLERININ S?N?FSAL ANALIZI EBOOK


Valora este libro

$21.72

$20.63

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 2789785964650
Bugünkü nesnel ko?ullarda Türkiye'nin önündeki en önemli sorun Kürt sorunudur. Bu sorun çözülmeden ülkede bar???n, demokratikle?menin, kalk?narak ilerlemenin ve uluslarars? sayg?nl??a kavu?man?n ko?ullar? olu?mayacak ve Türkiye bir üçüncü dünya ülkesi olmaktan kurtulamayacakt?r. Di?er bir deyimle Kürt sorunun çözümü Türkiye'de statükonun a??lmas? ve toplumun devrimci bir s?çrama yapmas?n?n önko?ulu haline gelmi?tir. Kürt hareketlerinin s?n?fsal analizlerini konu alan bu çal??man?n birincil amac?, toplumda olu?turulan yayg?n kanaatin aksine Kürt siyasal hareketinin bölücü amaçlar ta??mad???n?, Kürtlerin ayr?lmak de?il, her alanda Türklerle e?it olmak istediklerini bilimsel verilerle göstermektir. Elinizdeki kitapta Kürt hareketlerinin s?n?fsal analizinden kalkarak ve kar??la?t?rmal? olarak bugünkü modern Kürt siyasetinin s?n?fsal yap?s? ile izledi?i mücadelenin ana ilkeleri belirtilmi?... Ayn? metodla hareketin içine girdi?i darbo?az?n nedenleri aç?klanm?? ve izlenmesi gereken siyasetin dü?ünsel zemini haz?rlanm??t?r.

Inseparables, comprar "KÜRT SIYASAL HAREKETLERININ S?N?FSAL ANALIZI (EBOOK)" junto con:

Opiniones "KÜRT SIYASAL HAREKETLERININ S?N?FSAL ANALIZI (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate