ku?lar aleminin bilgesi   feridettin attar (ebook) 9786054656097
  • Comenzar a leer

KU?LAR ALEMININ BILGESI - FERIDETTIN ATTAR EBOOK


Valora este libro

$76.38

$72.56

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054656097
"Ku?lar dünyas?, mutlak varl???n muhte?em tasar?mlar?ndan biridir." Ve o dünyadaki kanatl? varl?klar?n da ya?amlar?, insanlar gibi iyilik ve güzelliklerin yan? s?ra çeli?kiler, ihtiraslar, bunal?mlar ve ac?larla doludur elbette ki… ??te görmedi?imiz, duymad???m?z ya da bilmedi?imiz ku?lar dünyas?n?n s?rlar?n?; özellikle Anadolu insan?n?n erenler s?n?f?na koydu?u ?ranl? ?air ve yazar Ferîdettin Attâr'?n ola?anüstü öykülerinden alg?l?yoruz. Ferîdettin Attâr "Mant?ku't-Tayr" yani "Ku?lar?n Dili" adl? gerçekten muhte?em eseriyle mistizmin de bir yol haritas?n? çizmi?tir sanki… Tasavvuf dü?üncesinin en yo?un biçimde yükseldi?i XIII. Yüzy?l?n burcuna dikilmi? bir an?t gibidir bu eser. Ve gelecek tüm zamanlar?n ?airlerini, yazarlar?n?, hatta tarikatlar?n mürid ile mür?itlerini dahi derinden etkilemi?; geli?im (tekamül) gerçe?inin hem alt yap?s?, hem de temel bilgisinin bir mutla?? haline ula?m??t?r. Bu muhte?em eserin yazar? Ferîdettin Attâr'? ve di?er çal??malar?n? bir bütünlük içinde sizlere tan?tlarken, onun hakk?ndaki övgülü sözlemlerimizin hakkaniyetine, kitab?n içeri?ini nasiplendikten sonra erece?inize hiç ku?ku duymuyoruz. ?imdi buyurun, kitab?m?z?n sayfalar?n? aralayarak, dünyam?zda varolan bütün ku?larla birlikte O'nun sembolü olan Simurg'a yani varolu?un yarat?c?s?na do?ru kanat ç?rpal?m!

Inseparables, comprar "KU?LAR ALEMININ BILGESI - FERIDETTIN ATTAR (EBOOK)" junto con:

Opiniones "KU?LAR ALEMININ BILGESI - FERIDETTIN ATTAR (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate