deha (ebook) 9786054182527
  • Comenzar a leer

DEHA EBOOK


Valora este libro

$65.44

$62.17

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054182527
Yanl?? yöne gitmekte olan trene binip do?ru bir durakta inmeyi bekleyen yolcular?n aras?nda, dünyadaysan, hipnozdas?n demektir. Bu durumda sadece sabahlar? de?il, her an uyanmak gerekir. Gün gecenin içinden do?ar. Ayd?nl?k karanl???n içinden do?ar. Özgürlük zulmün içinden do?ar. Bilinç cehaletin içinden do?ar. Cevap sorunun içinden do?ar. Çözüm sorunun içinden do?ar. Kolayl?k zorlu?un içinden do?ar. Senin içinden nas?l bir sen ç?kmas?n? istiyorsan, özgür iraden gerçekle?tirmeye haz?rd?r. Çünkü Sen, sadece sen de?ilsin. Bütün bir insanl?k tarihisin. Bilincin evrim bayra?? sende. Bayra?? teslim ald???n el ile teslim edece?in el aras?nda temsilci konumundas?n. Bilincin bayra??n? ileriye ta??yan bir ileri gelen olarak kim oldu?una ve kime teslim olaca??na özgür iradenle her an karar verebilensin. Bu yüzden iraden hür b?rak?lm??t?r. Teslim olaca??n mercide özgürsün. Ya?am?n?n her alan?na öz iradeyi hakim k?lmak durumundas?n. Öz irade gücünü eline geçirdin mi, davul sende, tokmak egonda olmaz. Davulu da tokma?? da öyle bir kullan?rs?n ki, ne zihin sesi kal?r, ne de zanlar?n. Denklem tastamam yerine oturur. Sen en do?ru denklem oldu?unu, hakiki gücünü kullan?nca anlars?n.

Inseparables, comprar "DEHA (EBOOK)" junto con:

Opiniones "DEHA (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate