ankebut (ebook) 9786054182060
  • Comenzar a leer

ANKEBUT EBOOK


Valora este libro

$87.32

$82.96

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054182060
Tasavvufta, "Kur'an'?n özü Fatiha Sûresi, Fatiha'n?n özü Besmele'dir. Besmele'nin de özünü ararsan 'Be' harfinin alt?ndaki noktad?r" denir. Hatta Hz. Ali bir sözünde ?öyle der: "?L?M B?R NOKTADAN ?BARETT? ONU CAH?LLER ÇO?ALTTI". Bu nedenle kitap, önce Besmele'nin yani ezbere kulland???m?z B?SM?LLAH?RRAHMAN?RRAH?M kelimesinin arkas?ndaki gerçekleri ortaya koyarak ba?lamaktad?r. Yani bir anlamda giderek büyüyen bir cahilli?in izini sürerek, mümkün oldu?unca saf gerçe?in perdesini aralamaya çal??maktad?r. Öyle ya Kur'an'? anlayacaksak, önce bu noktan?n nas?l bir ?ey oldu?unu anlamam?z gerekir. Kitap, daha sonra alt? sûrenin yani; Kur'an'?n ilk sûresi olan Alâk Sûresi, Tar?k Sûresi, ?brahim Sûresi, Neml Sûresi, Ra'd Sûresi ve Kehf Sûresi'nin aç?klamalar? ile devam etmektedir. Ayet ayet aç?klanan bu sûreler, harici yani ?ekli ya da cümlelerin çeviri anlamlar?n?n çok ötesinde bât?nî anlamlar içermekte, verilen bilgilerde anlam derinlikleri ön plânda tutularak, günümüz insan?na mümkün oldu?unca aç?k bilgiler verilmeye özen gösterilmektedir.?tiraz edenin bilmeden itiraz etti?i, körü körüne inanan?n da bilmeden kabul etti?i bu konuyu incelerken, Kur'an'?n iki görü? taraf?ndan da genel olarak okunmad??? gerçe?i ile kar?? kar??ya kal?yoruz. Bu çal??man?n, konunun temel kayna?? olan Kur'an-? Kerim'in okunmas?na ve dolay?s?yla da daha derinden anla??lmas?na büyük fayda sa?layaca??n? dü?ünüyoruz...

Inseparables, comprar "ANKEBUT (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ANKEBUT (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate